Điều khoản sử dụng

                                                                                       Các điều khoản khi sử dụng website của chúng tôi

Website tasottivietnam.vn là trang web thương mại điện tử cho phép người sử dụng truy câp, mua hàng hóa và đăng ký nhận thông tin. Tasotti Việt Nam cũng cho phép người truy cập vào website tạo tài khoản  thành viên (sau đây được gọi tắt là “thành viên”) để mua hàng hoặc nhận thông tin chăm sóc, khuyến mãi từ website Tasotti Việt Nam.
Bằng cách truy cập, sử dụng dịch vụ hoặc đăng ký thành viên, bạn đã đồng ý với các điều khoản được công bố trong “Chính sách và Quy định chung” này. Tasotti Việt Nam có thể tiếp tục cập nhật các điều khoản và điều kiện mới trong “Chính sách và Quy định chung” tại từng thời điểm để phù hợp với luật pháp Việt Nam. Chúng tôi khuyến khích bạn nên tham khảo những điều khoản và điều kiện trong “Chính sách và Quy định chung” cũng như các chính sách khác trước khi sử dụng dịch vụ hoặc mua hàng.
1.Sử dụng và chấm dứt sử dụng:
Bạn có thể truy cập, sử dụng website Tasotti Việt Nam bất kỳ lúc nào trong điều kiện hoạt động bình thường. Để trở thành thành viên, bạn phải đăng ký thành viên và ngay khi bạn bấm vào nút “đăng ký” đương nhiên bạn đã đồng ý với các điều khoản, điều kiện và các chính sách trong “Chính sách và Quy định chung” của Tasotti Việt Nam.
2.Tài khoản thành viên, mật khẩu và bảo mật:
Bạn sẽ nhận được một mật khẩu và tài khoản sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký “thành viên”. Bạn có trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu của bạn và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng tài khoản và mật khẩu của bạn.
Bạn đồng ý thông báo ngay cho Tasotti Việt Nam về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản hoặc mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ trường hợp nào vi phạm sự bảo mật.
Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm rằng bạn luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. Tasotti Việt Nam không thể và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định tại Mục 2 này.
3. Quyền sở hữu trí tuệ:
Website Tasotti Việt Nam thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH DFAST và được luật pháp Việt Nam bảo hộ. Bạn không được quyền đăng tải gửi, xuất bản, tái xuất bản, truyền tải hoặc phân phát bất kỳ nội dung, hình thức hay thành phần nào của Tasotti Việt Nam trừ khi bạn nhận được sự đồng ý bằng văn bản chính thức của Tasotti Việt Nam.
Bằng cách truy cập hoặc đăng ký thành viên, bạn đồng ý rằng Tasotti Việt Nam được tự do sử dụng, áp dụng hoặc sửa đổi, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý hoặc liên lạc nào khác và thông tin được bạn cung cấp cho chúng tôi có liên quan đến Tasotti Việt Nam và/hoặc dịch vụ của Tasotti Việt Nam một cách hoàn toàn Miễn phí.
4. Thông báo vi phạm điều khoản sử dụng;
Tasotti Việt Nam mong muốn mang đến các dịch vụ tốt nhất, tiện lợi và thoải mái nhất cho người dùng. Vì vậy, nếu bạn phát hiện bất kỳ hành vi nào hoặc nội dung nào vi phạm các điều khoản trên, vui lòng thông báo cho Tasotti Việt Nam qua email: info.tasottivn@gmail.com.
5. Trường hợp miễn trừ:
Tasotti Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại, những hậu quả phát sinh trực tiếp, gián tiếp, ngẫn nhiên từ việc truy cập hay ngoài việc truy cập được tới các trang web. Tasotti Việt Nam và các tổ chức liên quan không phải chịu trách nhiệm đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản lệ phí pháp lý, hợp lý, của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ, từ nội dung mà bạn cung cấp trên trang web, việc bạn vi phạm điều khoản sử dụng; vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ người nào khác hoặc việc bạn vi phạm pháp luật hiện hành.
6. Thông tin chung:
Điều khoản sử dụng này được coi là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Tasotti về việc bạn truy cập, sử dụng dịch vụ do Tasotti Việt Nam cung cấp. Việc Tasotti Việt Nam không thể thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản nào được quy định trong Điều khoản sử dụng sẽ không được coi là từ bỏ cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý đối với quyền hoặc điều khoản đó tại bất kỳ thời điểm nào sau đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng bị vô hiệu thì các điều khoản khác vẫn sẽ có đầy đủ giá trị và hiệu lực.
7.  Điều khoản và chính sách bổ sung:
Một số vùng của trang web này không tránh khỏi phụ thuộc vào những điều khoản bổ sung. Bằng cách sử dụng những vùng như thế hoặc bất cứ phần nào thuộc vùng này, bạn phải đồng ý bị ràng buộc bởi những thỏa thuận sử dụng thêm vào thích hợp với những vùng như thế.